Andra tjänster

Multimediaöversättning

Multimediaöversättning. Översättning av ett videoband, filmklipp, DVD eller liknande, samt undertexter och transkribering av texter (förvandling av information till en text från någon form av lagringsmedium).

Författande av text

Författande av text (copywriting) betyder att man skapar olika slags nya texter (inklusive reklamtexter, texter för hemsidor m.m.).

Supporttjänster

Supporttjänster är sådana tjänster som erbjuds utöver översättningar med syfte att säkerställa texternas kvalité så som scanning, optisk teckenläsning (på engelska Optical Character Recognition), lokalisering, skrivning på ett lagringsmedium, pre-tryck korrekturläsning, layout, formgivning, tryckning, osv. En supporttjänst kan också innebära att översättningar skickas till kunden per post eller bud. Correct TB strävar efter att tillhandahålla sina kunder så många supporttjänster som möjligt så att de kan få en komplett tjänst från ett och samma ställe.

Lokalisering

Lokalisering innebär anpassning av texten som ska översättas eller har översatts till språket och kulturen av slutanvändaren. Lokalisering är mer komplicerad än vanlig översättning eftersom man ska anpassa det översatta materialet till det lokala kulturella sammanhanget, så att det ska uppfattas korrekt och entydigt.

Layouting

Layouting innebär placering och formatering av text och grafik på datorn med hjälp av mjukvara. Denna tjänst används främst av tidningar och tidskrifter, böcker och alla typer av reklammaterial (broschyrer, m.m.).

Full service

Full service utförs enligt kundens behov beroende på hur många tjänster som önskas (t.ex. översättning → redigering → layouting → korrekturläsning före tryck). En full service kan innebära att en text/ett material för översättning förbereds, översätts, redigeras och korrigeras, en layout av materialet utförs, en korrekturläsning görs innan materialet går i tryck samt tryckning av materialet. Naturligtvis kan du från den listan välja endast vissa moment, men har materialet krav på hög kvalitet, rekommenderar vi att du beställer åtminstone arbetsmoment från översättning till korrigering före tryck från ett och samma ställe. Om du beställer dessa tjänster från oss, garanterar vi att ditt material blir korrekt översatt, att korrekt grammatik och terminologi används, och att alla dina krav bemöts.