Redigering

Vid redigering läser man igenom texten för att tillförsäkra att översättningen stämmer överens med källtexten. Vanligtvis innebär det att även översättningens innehåll granskas, dvs. man kontrollerar om källtextens innehåll återspeglas korrekt i översättningen, om meningarna är logiska och innehållsmässigt begripliga, och att man har använt terminologin konsekvent. Språklig redigering innefattar stavningskontroll, förbättringar i formuleringen och harmonisering av stilen.

Ibland kan texterna ha behov av terminologisk granskning. Detta innebär att en person som känner till ämnet väl och behärskar både käll- och målspråket mycket väl, kontrolläser översättningen och ser till att terminologin är korrekt och använts lämpligt.

Korrekturläsning

Målet med korrekturläsning är att granska att texten är grammatiskt korrekt och begriplig. Korrekturläsning kan utföras för olika typer av texter. Till exempel rekommenderar vi att alla texter som går upp på företagets hemsida kontrolläses. Vid korrekturläsning jämförs inte källtexten med översättningen, utan man granskar enbart språket i översättningen.

Textgranskning före tryck

Textgranskning före tryck utförs efter layoutingen. Då jämförs layouterna en gång till med det ursprungliga materialet och kontrolleras så att alla tabeller, diagram och andra element motsvarar den ursprungliga texten och man avlägsnar alla avstavningsfel som kan ha uppstått i layouten.